Tungkol

Naglalayong magsagawa ang Bahay Saliksikan ng Tagalog ng San Antonio de Padua College Foundation Inc. ng kalidad na arkibal, lingguwistika at pangkulturang pananaliksik na tumututok sa kasaysayan, wika at kultura ng Tagalog; matuklasan ang bahaging ginagampanan ng Katagalugan sa pambansang kasaysayan; magbigay sa akademikong komunidad ng kapani-paniwalang resulta mula sa kanyang arkibal, lingguwistika at pang-kultura na pananaliksik; Panatilihin at itaguyod ang kultura at tradisyong Tagalog; magbigay ng kontribusyon sa kabuuang pag-unland ng mga Tagalog at buong Pilipinas; at mapahusay at maisapubliko ang halaga at layunin ng bahay saliksikan.


Si Fr. Pedro de San Buenaventura ay itinalaga sa Pila, Laguna upang mangasiwa ng parokya ni San Antonio de Padua sa simula ng ika-17 siglo. Sa kanyang pamamalagi sa Pila, sinulat niya  ang Vocabulario de Lengua Tagala. Ito ay nilimbag ni Tomas Pinpin at Domingo Loag noong 1613. Ang Vocabulario de Lengua Tagala ang isa sa pinakamahalagang mga aklat na nalimbag noong panahon ng Kastila at tinukoy nito ang kultura at teknolohiya ng mga Tagalog noong ika-16 na siglo. Binigyan liwanag ng Vocabulario de Lengua Tagala kung sino ang mga Tagalog.

Gawaing pampasinaya ng Bahay Saliksikan ng Tagalog ng San Antonio de Padua College Foundation Inc. ang paglimbag ng buong Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura sa Internet upang magamit ito ng nakararami at mapalawak pa ang mga pananaliksik tungkol sa mga Tagalog.

About

Pedro de San Buenaventura O.F.M Center for Tagalog Studies aims to carry out quality archival, linguistics and cultural research focusing on Tagalog history, language and culture; bring to light the role of the Tagalog region in national history; provide the academic community with credible results from its archival, linguistics and cultural research; preserve and promote the Tagalog culture and traditions; contribute to the total development of the Tagalogs and the Filipino nation; and enhance public knowledge on the value and role of the studies center.


Father Pedro de San Buenaventura was assigned to administer the parish of San Antonio de Padua in Pila, Laguna in the early 17th century. During his stay in Pila, he wrote the Vocabulario de Lengua Tagala and his work was printed in 1613 by Tomas Pinpin and Domingo Loag. The Vocabulario de Lengua Tagala is one of the most important books published during the Spanish colonial period and defined 16th century tagalog culture and technology. The Vocabulario de Lengua Tagala defined who we are.

The inaugural project of the center is to publish the entire Vocabulario de Lengua Tagala on the Internet to be accessed freely by many in order to expand Tagalog research.